logo-klein

Privacy Statement

Privacy statement Autorijschool Ton Rosenberg

Autorijschool Ton Rosenberg gevestigd aan Boomstraat 126b, 5038 GV Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Ton Rosenberg
www.tonrosenberg.nl
mobiel 06 - 53 43 98 45
vast 013 - 533 5 775

Ton Rosenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Autorijschool Ton Rosenberg. Deze persoon is te bereiken via   

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Autorijschool Ton Rosenberg verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken  Autorijschool Ton Rosenberg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Autorijschool Ton Rosenberg analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Autorijschool Ton Rosenberg verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Autorijschool Ton Rosenberg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Ton Rosenberg) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Autorijschool Ton Rosenberg bewaart je verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, in ieder geval gedurende de duur van je cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en) tot maximaal een jaar na afronding van één of meerdere van voornoemde aangeboden cursus(sen)/losse les(sen)/opleiding(en). 

Direct na afloop van de hiervoor genoemde/noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Ton Rosenberg, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Autorijschool Ton Rosenberg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, Autorijschool Ton Rosenberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Autorijschool Ton Rosenberg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Autorijschool Ton Rosenberg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter   bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op jouw verzoek . Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neem dan alstublieft telefonisch contact met ons op.

Autorijschool Ton Rosenberg wil je er tevens op wijzen dat je wanneer je vermoed dat je gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Autorijschool Ton Rosenberg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  

Contactgegevens

Autorijschool Ton Rosenberg
Boomstraat 126b
5038 GV TILBURG
Website www.tonrosenberg.nl   
E-mail   
Telefoon 06 - 53 43 98 45
Vast 013 - 533 5 775

Dit document is met grote zorg enkel en alleen voor het gebruik van de leden van de Vereniging Rijschool Belangen (VRB)/Federatie Autorijschool Management (FAM) opgesteld. Delen, vermenigvuldigen, openbaar maken, of anderszins commercieel gebruik in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VRB/FAM ten strengste verboden. VRB/FAM 1-04-201

NL38RABO0185297986                                KVK: 18041585                               

Autorijschool Ton Rosenberg

iTeach u2Drive

 • TR

  Je lest in een sportieve
  Peugeot 2008
  (midi-SUV)

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  De auto heeft 
  airconditioning

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  Je instructeur
  rookt niet 

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  De auto heeft een full-colour
  navigatiesysteem

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  Ton Rosenberg, een hoog  
  slagingspercentage

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  Ik geef op prettige en
  ontspannen manier
  rijles

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  Mijn rijlessen zijn gericht op de  
  ontwikkeling per leerling

   

  Ton Rosenberg
 • TR

  7Rustige instructeur en een
  goede combinatie van
  leuk en leerzaam

   

  Ton Rosenberg